Top

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Perfect Lady

Artikel 1 algemeen

 1. Perfect Lady Beautysalon en/of Perfect Lady Permanente Make-Up Academy (verder te noemenPerfect Lady), ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24390915, alsmede haar rechtsopvolgers onder algemene titel zijn de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 2. Onder “opdrachtgever” en/of “cliënt” en/of “cursist” wordt verstaan iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon die aan Perfect Lady opdracht verleent tot het verrichten van werkzaamheden en/of een behandeling en/of levering van goederen en/of een opleiding c.q. degene met wie Perfect Lady een overeenkomst aangaat en voorts degene met wie Perfect Lady in enige rechtsbetrekking staat en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgename(n).
 3. Onder “opdracht” wordt verstaan alle door Perfect Lady uit te voeren opdrachten, inclusief alle aanvullende, gewijzigde of vervolgopdrachten en op alle rechtsverhoudingen van Perfect Lady met de opdrachtgever of de cliënt of derden als gevolg of in verband daarmee.
 4. Onder “honorarium” wordt verstaan de financiële vergoeding die de opdrachtgever of de cliënt is verschuldigd aan Perfect Lady voor werkzaamheden en/of behandelingen en/of opleidingen die Perfect Lady heeft verricht op grond van de overeenkomst van opdracht, te vermeerderen met 21% btw.
 5. Onder “verschotten” wordt verstaan alle additionele kosten die Perfect Lady moet maken ten behoeve van de uitvoering van een opdracht.

Artikel 2 toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en/of behandeling en/of opleidingen/of opdracht en/of transactie tussen Perfect Lady en de opdrachtgever en/of de cliënt waarop Perfect Lady Beautysalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle werkzaamheden die door Perfect Lady, haar werknemers en de aan haar verbonden personen, alsmede de door haar ingeschakelde derden (hulppersonen) worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht tussen Perfect Lady en haar opdrachtgever en/of cliënt en een ieder voor wiens handelen of nalaten Perfect Lady aansprakelijk is of kan zijn.
 3. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 overeenkomst

 1. Een overeenkomst van opdracht en/of levering komt eerst tot stand, nadat de opdracht en/of hetleveringsverzoek door Perfect Lady uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard.
 2. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst van opdracht kan Perfect Lady slechts worden vertegenwoordigd door aan de beautysalon en of de academy verbonden personen endoor medewerkers krachtens schriftelijke volmacht.
 3. Bij alle opdrachten en/of leveringsopdrachten van Perfect Lady worden terzijdestelling van deartikelen 7:404 (dat een regeling geeft voor het geval het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd) en 7:407 lid 2 (dat hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor het geval waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven) van het Burgerlijk Wetboek en elke andere regeling die tot hoofdelijke aansprakelijkheid van Perfect Lady zou leiden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Perfect Lady.
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Perfect Lady vrij te bepalen welke personen een opdracht en/of een behandeling en/of een opleiding uitvoeren.
 5. Het is Perfect Lady toegestaan om werkzaamheden in het kader van de opdracht uit te laten voeren door een vervanger.
 6. Het is Perfect Lady toegestaan bij de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen, welke inschakeling zij al dan niet zal melden aan de cliënt (of diens vertegenwoordiger).
 7. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever cq. de cliënt. Derden kunnen aan de werkzaamheden van Perfect Lady en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

Algemene voorwaarden Perfect Lady

 1. Indien de opdrachtgever cq. de cliënt de door Perfect Lady geleverde goederen aan derden verstrekt, is de opdrachtgever cq. de cliënt jegens Perfect Lady gehouden die derde erop te wijzen dat die goederen werden geleverd onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 2. De medewerkers van Perfect Lady alsmede de ten behoeve daarvan ingeschakelde derden zullen de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Artikel 4 verplichtingen

 1. De opdrachtgever cq. de cliënt draagt er zorg voor dat hij alle gegevens en bescheiden en(medische) informatie die Perfect Lady naar haar oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de opdracht cq. levering cq. behandeling dan wel anderszins benodigd heeft, tijdig aan Perfect Lady ter beschikking stelt.
 2. De opdrachtgever cq. de cliënt stelt uiterlijk voor aanvang van een behandeling Perfect Lady in kennis van al hetgeen in lid 1 van dit artikel is bedoeld.
 3. De opdrachtgever cq. de cliënt staat in voor de juistheid van de informatie, (medische) gegevens en bescheiden die deze aan Perfect Lady verstrekt.
 4. Perfect Lady houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels.
 5. Perfect Lady behoudt zich het recht voor de uitvoering van de opdracht en/of levering en/ofbehandeling op te schorten tot het moment dat de cliënt aan de in dit artikel, of enige andere

  bepaling van deze algemene voorwaarden, genoemde verplichtingen heeft voldaan.

 6. Perfect Lady zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, de cliënt inlichten over de financiëleconsequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Artikel 5 afspraken

 1. De cliënt moet de verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijkvierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Perfect Lady Beautysalon melden.
 2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Perfect Lady Beautysalon hetgehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
 3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt voor de behandeling en/of het consult mag de medewerker de verloren tijd inkorten op de behandelingen toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
 4. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de medewerker de geheel afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van debehandeling aan de cliënt door berekenen.
 5. Perfect Lady moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijkvierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
 6. Perfect Lady moet in de situatie van lid 5 van dit artikel aan de cliënt een geschikte andereafspraak aanbieden.
 7. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 4.1 tot en met 4.6 te houden alszij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Artikel 6 persoonsgegevens en privacy

 1. De door de opdrachtgever cq. de cliënt verstrekte persoonsgegevens kunnen op ieder momentverwerkt worden. Deze verwerking zal waar de opdrachtgever dat aangeeft met diens instructies

  geschieden, behoudens hierna genoemde uitzonderingen.

 2. Perfect Lady draagt zorg voor de juiste technische en organisatorische maatregelen om de doorde opdrachtgever cq. de cliënt verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde of

  ongeoorloofde verwerking, onverhoeds verlies, vernietiging of schade.

 3. De opdrachtgever machtigt Perfect Lady, waar nodig, om derden voor de opslag van dezegegevens in te schakelen, voor zover dat gebeurt in overeenstemming met het voorgaande.
 4. De door de opdrachtgever verstrekte gegevens kunnen tevens gebruikt worden voor het verzenden van uitnodigingen, marketingmateriaal, updates en andere publicaties waarvan Perfect Lady denkt dat deze voor de opdrachtgever dan wel de cliënt interessant of relevant zijn. Indien de opdrachtgever dergelijke informatie niet wenst te ontvangen, verzoekt Perfect Lady datper ommegaande schriftelijk te melden bij Perfect Lady.

Algemene voorwaarden Perfect Lady

 1. De in dit artikel gebruikte bewoordingen hebben, tenzij de context anders vereist, de betekenis zoals daaraan toegekend in de Algemene verordening gegevensbescherming.
 2. Perfect Lady zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Artikel 7 geheimhouding

 1. De medewerker is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliëntheeft medegedeeld voor en/of tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit

  door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit ui de aard van de informatie.

 2. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Perfect Lady of diens medewerkers dan wel de door Perfect Lady ingeschakeldederden, verplicht is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 8 betaling

 1. Perfect Lady vermeld alle prijzen van de behandelingen en producten zichtbaar in de salon of opde website.
 2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
 3. Alle op de website en in de salon getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigen en/offouten.
 4. Perfect Lady behoudt de eigendom van alle geleverde goederen zolang de koper niet aan al zijnbetalingsverplichtingen heeft voldaan.
 5. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraadstrekt.
 6. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en/ofeventuele producten contant, via pinbetaling of overschrijving te voldoen.
 7. De opdrachtgever cq. cursist dient uiterlijk 14 dagen na aanmelding voor de cursus dan welopleiding de aanbetaling contant, via pinbetaling of overschrijving te voldoen.
 8. In overleg met Perfect Lady is termijnbetaling mogelijk.

Artikel 9 annulering cursus/opleiding

 1. Binnen de periode genoemd in artikel 8 lid 7 kan de opdrachtgever cq. cursist doch uiterlijk 4weken (28 dagen) voor aanvang van de eerst overeengekomen startdatum van de cursus

  kosteloos en zonder opgave van redenen annuleren.

 2. De annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden.
 3. Bij annulering minder dan 4 weken (28 dagen) doch meer dan 2 weken (14 dagen) voor aanvangvan de eerst overeengekomen startdatum van de cursus is de cursist cq. opdrachtgever 50% van

  het cursusgeld verschuldigd aan Perfect Lady.

 4. Bij annulering binnen 2 weken (14 dagen) voor aanvang van de eerst overeengekomenstartdatum van de cursus is de cursist cq. opdrachtgever 100% van het cursusgeld verschuldigd

  aan Perfect Lady.

 5. Zodra aangevangen is met de cursus cq. opleiding door de cursist is de cursist cq. opdrachtgever100% van het cursusgeld verschuldigd aan Perfect Lady, ongeacht of de cursist de cursus cq.

  opleiding voltooid.

 6. Bij ziekte en/of verhindering van een docent of een examenbeoordelaar zal Perfect Lady – voorzover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal Perfect Lady de cursist zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende opleiding alsnog zal worden gegeven, of het betreffende Perfect Lady-examen alsnog zal worden afgenomen.
 7. In geval van ziekte en/of verhindering van een docent of een examenbeoordelaar heeft de cursist geen recht op een (schade)vergoeding. Perfect Lady zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent.
 8. Een cursist kan niet kosteloos een opleiding of een examen annuleren vanwege de uitval van een docent of een examenbeoordelaar, of de opleidingsovereenkomst tussentijds beëindigen vanwege de uitval van een docent.
 9. Perfect lady behoudt zich het recht voor een cursus/training/opleiding te verplaatsen naar een andere datum cq. data indien zich voor de betreffende cursus/training/opleiding minder dan 3 personen opgegeven hebben. De opdrachtgever cq. cursist wordt hiervan tijdig in kennis gesteld.

Algemene voorwaarden Perfect Lady

De opdrachtgever cq. cursist heeft hierbij geen recht tot annulering van de cursus waarbij Perfect Lady verplicht is tot terugbetaling van het cursusgeld of enige andere vorm van compensatie, tenzij de cursus/traning/opleiding blijvend onmogelijk blijkt wegens te weinig aanmeldingen.

Artikel 10 annulering koopovereenkomst en/of overeenkomst van opdracht

 1. De opdrachtgever cq. cliënt heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst en/of overeenkomst vanopdracht te annuleren, ongeacht of Perfect Lady in haar verplichtingen tekort is geschoten. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden. De opdrachtgever cq. cliënt is gehouden om binnen één week na deze annulering Perfect Lady alle schade die zij ten gevolge van de annulering lijdt te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 10% van het totale aankoopbedrag van de afgesloten overeenkomst, exclusief verzendkosten.
 2. Indien de opdrachtgever cq. cliënt binnen 10 dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft Perfect Lady het recht de wederpartij schriftelijk mee te delen dat zij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt.
 3. In dat geval kan de opdrachtgever cq. de cliënt geen beroep meer doen op de annulering en is deze gehouden tot nakoming van de oorspronkelijke overeenkomst.
 4. Bij overschrijding van de levertijd met een periode van meer dan 12 weken kan de opdrachtgever cq. de cliënt schriftelijk annuleren zonder aan Perfect Lady een vergoeding verschuldigd te zijn.
 5. De bevoegdheid tot annuleren vervalt indien Perfect Lady reeds (gedeeltelijk) tot uitvoering van de overeenkomst dan wel levering is overgegaan.

Artikel 11 leveringsvoorwaarden producten en retourneren

 1. Zowel binnen als buiten Nederland zijn de verzendkosten voor rekening van de cliënt.
 2. De verzendkosten worden zo nodig achteraf berekend en doorberekend.
 3. Bij bestellingen boven de € 150,00 dient een bestelling verzekerd verzonden te worden. Deverzekeringskosten worden doorbelast aan de cliënt.
 4. De minimale order is € 50,00 aan producten. Bestellingen onder € 50,00 worden niet inbehandeling genomen.
 5. Bij de levering van de bestelling zal de cliënt de overeenstemming en de staat van zijn bestellingnagaan in aanwezigheid van de vervoerder en, zo nodig, elk nodig voorbehoud uitspreken

  betreffende de zichtbare tekortkomingen.

 6. De cliënt wordt verzocht contact op te nemen met Perfect Lady binnen veertien kalenderdagen naontvangst van de producten. Behoudens gerechtvaardigde reden, zal elke klacht die wordt

  geformuleerd na die termijn niet-ontvankelijk worden beschouwd.

 7. Retouren kunnen uitsluitend na voorafgaand overleg worden teruggenomen.
 8. Retour gekomen goederen worden door Perfect Lady gecontroleerd op gebruikerssporen.
 9. Gebruikte goederen kunnen niet geretourneerd worden, noch kan restitutie van de betalingplaatsvinden.
 10. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.
 11. Restitutie van de betaling zal binnen 4 weken plaatsvinden bij gegronde condities.

Artikel 12 garantie

 1. Perfect Lady geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling.
 2. Op producten, onderdelen en/of materialen is geen andere garantie van toepassing dan die doorde fabrikant wordt verstrekt en zoals vermeld in de garantieformulieren van de fabrikant.
 3. Indien producten onder de garantie van de fabrikant vallen, wordt het product door Perfect Ladyopgestuurd naar de fabrikant.
 4. Er is geen recht op een vervangend product.
 5. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gesteldtijdens de behandeling.
 6. Deze garantie vervalt indien:
  • –  De cliënt op de hoogte is gebracht door Perfect Lady over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;
  • –  De cliënt andere producten dan door Perfect Lady geadviseerde producten heeft gebruikt;
  • –  De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
  • –  De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
  • –  De cliënt de producten niet volgens het advies van Perfect Lady heeft gebruikt;

Algemene voorwaarden Perfect Lady

– De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 1. De cliënt heeft recht op 1 nabehandeling indien het beoogde resultaat niet is behaald en de cliëntalle adviezen en/of voorschriften heeft opgevolgd.
 2. Indien de cliënt meerdere nabehandelingen wenst, worden hiervoor de gebruikelijke kosten vooreen behandeling.

Artikel 13 aansprakelijkheid

 1. Onverminderd het bepaalde omtrent garantie is Perfect Lady nimmer aansprakelijk voor schade,tenzij deze te wijten is aan opzet of grove schuld van Perfect Lady of leidinggevende dan wel

  ondergeschikten van Perfect Lady.

 2. In geval Perfect Lady aansprakelijk mocht zijn voor schade, is de aansprakelijkheid te allen tijdebeperkt tot directe schade aan zaken of personen en strekt deze zich nimmer uit tot eventuele bedrijfsschade of andere gevolgschade, waaronder begrepen derving van winst of inkomsten, zulks tenzij – door de wederpartij te bewijzen – sprake is opzet of grove schuld van Perfect Lady of een van de leidinggevende en/of ondergeschikten van Perfect Lady.
 3. In geval Perfect Lady aansprakelijk mocht zijn voor schade, is de aansprakelijkheid van Perfect Lady voorts te allen tijde beperkt tot die schade en maximaal tot die bedragen waartegen Perfect Lady verzekerd is dan wel redelijkerwijs, gelet op de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. In het geval dat Perfect Lady verzekerd is, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de betreffende verzekering feitelijk wordt uitgekeerd.
 4. Voor zover het bepaalde in het voorgaande lid geen maatstaf kan zijn voor een beperking van de aansprakelijkheid van Perfect Lady bijvoorbeeld omdat geen verzekering is afgesloten en verzekering evenmin gebruikelijk is dan wel redelijkerwijze geen verzekering kon worden verkregen dan wordt het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag dat voor de betreffende prestatie aan de wederpartij in rekening is gebracht.
 5. Het bepaalde in de leden 2 tot en met 4 van dit artikel geldt slechts voor zover de aansprakelijkheid ingevolge de wet of overeenkomst (waaronder begrepen het bepaalde in de onderhavige algemene voorwaarden) niet reeds verder is beperkt, in welk geval die verdergaande beperking van aansprakelijkheid prevaleert.
 6. Perfect Lady is behoudens in het geval van door de wederpartij aan te tonen opzet of grove schuld nimmer aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal (verlies daaronder begrepen) aan goederen van de wederpartij en/of derden.
 7. Perfect Lady is voorts niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat Perfect Lady is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
 8. Perfect Lady is ook niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

Artikel 14 specialisatie

 1. Afhankelijk van de zorgverzekeraar en polisvoorwaarden van de cliënt worden een aantalbehandelingen mogelijk door hen geheel of gedeeltelijk vergoed.
 2. De cliënt betaalt het hele honorarium van de behandeling aan Perfect Lady.
 3. Perfect Lady zorgt voor een factuur met daarop de juiste informatie voor de zorgverzekeraar.
 4. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie bij de zorgverzekeraar.
 5. De cliënt dient zelf rekening te houden met het eigen risico bedrag van hun zorgverzekeraar.
 6. Perfect Lady is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het afhandelen van de declaratieaan de zorgverzekeraar.

Artikel 15 behoorlijk gedrag

 1. De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens de algemeen aanvaarde normen.
 2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeftPerfect Lady het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.
 3. Perfect Lady heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliëntmeubilair, apparatuur of producten beschadigt.
 4. Perfect Lady meldt diefstal bij de politie.

Algemene voorwaarden Perfect Lady

Artikel 16 klachten

 1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedigmogelijk, doch binnen 2 weken na ontdekking zowel mondeling als schriftelijk gemeld worden

  aan Perfect Lady.

 2. Perfect Lady moet de klacht binnen 5 werkdagen adequaat beantwoorden.
 3. Indien een klacht over de behandeling gegrond is zal Perfect Lady de behandeling opnieuwverrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is

  geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

 4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Perfect Lady het aankoopbedrag van hetproduct gedeeltelijk of helemaal vergoeden.
 5. Indien Perfect Lady en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager hetgeschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Artikel 17 toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Perfect Lady en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Perfect Lady en zijn in de salonbeschikbaar.
 3. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandsetekst daarvan steeds bepalend.
 4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde vande tot stand komen van de overeenkomst.
 5. Alle geschillen die voortvloeien uit een overeenkomst met de wederpartij of overeenkomsten diedaarvan het gevolg zijn, zullen exclusief berecht worden door de bevoegde rechter binnen het rechtsgebied van de rechtbank Rotterdam, behoudens het geval dat het geschillen betreft die ingevolge de wet bij uitsluiting onder de competentie van de Kamer voor Kantonzaken vallen, in welk geval het geschil zal worden beslecht door de rechter die bevoegd is ingevolge de wet.

Artikel 18 copyright
Niets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Perfect Lady worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, worden opgeslagen in een gegevensbestand of worden overgezonden, in welke vorm dan ook, elektronisch, mechanisch, door middel van opname of anderszins. Elk gebruik van deze informatie voor commerciële of reclamedoeleinden of soortgelijke activiteiten, is expliciet verboden en tegen overtreding van dat verbod zal worden opgetreden. Perfect Lady verzoekt te worden geïnformeerd bij constatering van dergelijke activiteiten of enig vermoeden daarvan.

Artikel 19 vertalingen
Indien van deze algemene voorwaarden een vertaling wordt gemaakt en er interpretatieverschillen mochten ontstaan tussen de Nederlandse tekst en de tekst in de vreemde taal, is de Nederlandse tekst beslissend.

 

PERFECT LADY

VAN CITTERSSTRAAT 5B
3o22 LE ROTTERDAM

KVK: 24390915
+31(0)643431043
info@perfectlady.nl

maandag Gesloten
dinsdag 10:00–17:00
woensdag 10:00–17:00
donderdag 10:00–17:00
vrijdag 10:00–17:00
zaterdag 10:00–17:00
zondag Gesloten